Diolch yn fawr iawn!

Mae'n bleser gennym rannu'r newyddion bod Gwenno wedi codi £542.40 ar gyfer elusen ddewisol Portal, Mind!

 

Cododd 271% o'i tharged gwreiddiol o £200 drwy redeg Marathon Madrid yn ddiweddar!

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl wych na fydd yn rhoi'r gorau iddi nes bod pawb sy'n profi problem iechyd meddwl yn cael cefnogaeth a pharch. Rydym ni yn Portal yn falch iawn o gefnogi'r elusen hon. Ewch i wefan Mind i ddarllen am y gwaith gwych maen nhw'n ei gwneud.

Llongyfarchiadau unwaith eto Gwenno ar dy gyflawniad anhygoel a diolch o galon i'r holl gydweithwyr, ffrindiau a theulu a gymerodd yr amser i gyfrannu at yr achos teilwng hwn.

Bydd y dudalen Just Giving yn aros ar agor am y tro felly mae yna dal amser i noddi Gwenno os nad ydych eto wedi cael y cyfle.

Dathlu ein hachrediad fel cyflogwr Cyflog Byw!

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Portal bellach yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig! Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio i Portal yn ennill Cyflog Byw go iawn, o leiaf.

Mae'r Cyflog Byw go iawn yn uwch na lleiafswm y Llywodraeth, neu Gyflog Byw Cenedlaethol, ac mae'n gyfradd tâl fesul awr a gyfrifir yn annibynnol, sy'n seiliedig ar wir gost byw. Caiff ei gyfrifo bob blwyddyn ac fe'i cyhoeddir gan y Sefydliad Cyflog Byw (Living Wage Foundation) fel rhan o'r Wythnos Gyflog Byw. Ar hyn o bryd mae'n £9.00 yn y DU, gyda chyfradd uwch o £10.55 yn Llundain, sy'n adlewyrchu'r costau uwch o fyw yn y brifddinas.

Mae dros 4,700 o sefydliadau, gan gynnwys Portal, yn dewis talu'r Cyflog Byw go iawn gwirfoddol oherwydd ein bod yn credu bod diwrnod o waith caled yn haeddu cyflog teg.

Mae'r ymrwymiad hwn yn berthnasol nid yn unig i staff a gyflogir yn uniongyrchol ond hefyd i'n staff dan gontract. Rydym yn falch iawn o'r ymrwymiad hwn ac yn falch o rannu'r newyddion da gyda'n dysgwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.

Sut mae hyn yn cyd-fynd â gwerthoedd y sefydliad?

Rydym yn falch o fod yn gwmni sy'n rhoi ein staff wrth wraidd popeth a wnawn.

Ein cenhadaeth yw bod yn ddarparwr hyfforddiant a datblygiad blaenllaw gyda phobl wych yn cyflawni rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn.

Mae ennill yr achrediad hwn yn dangos dau o'n pedwar gwerth craidd. Rydym yn dangos parch at gydweithwyr trwy sicrhau ein bod yn rhoi cyflog teg i staff am ddiwrnod caled o waith. Rydym yn ymdrechu i fod yn wych - dim ond gyda chefnogaeth a gwaith caled ein cydweithwyr y mae hyn yn bosib!

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth yn ymwneud â’r Cyflog Byw, ewch i www.livingwage.org.uk

Please reload

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)