Diolch yn fawr iawn!

Mae'n bleser gennym rannu'r newyddion bod Gwenno wedi codi £542.40 ar gyfer elusen ddewisol Portal, Mind!

 

Cododd 271% o'i tharged gwreiddiol o £200 drwy redeg Marathon Madrid yn ddiweddar!

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl wych na fydd yn rhoi'r gorau iddi nes bod pawb sy'n profi problem iechyd meddwl yn cael cefnogaeth a pharch. Rydym ni yn Portal yn falch iawn o gefnogi'r elusen hon. Ewch i wefan Mind i ddarllen am y gwaith gwych maen nhw'n ei gwneud.

Llongyfarchiadau unwaith eto Gwenno ar dy gyflawniad anhygoel a diolch o galon i'r holl gydweithwyr, ffrindiau a theulu a gymerodd yr amser i gyfrannu at yr achos teilwng hwn.

Bydd y dudalen Just Giving yn aros ar agor am y tro felly mae yna dal amser i noddi Gwenno os nad ydych eto wedi cael y cyfle.

Dathlu ein hachrediad fel cyflogwr Cyflog Byw!

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Portal bellach yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig! Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio i Portal yn ennill Cyflog Byw go iawn, o leiaf.

Mae'r Cyflog Byw go iawn yn uwch na lleiafswm y Llywodraeth, neu Gyflog Byw Cenedlaethol, ac mae'n gyfradd tâl fesul awr a gyfrifir yn annibynnol, sy'n seiliedig ar wir gost byw. Caiff ei gyfrifo bob blwyddyn ac fe'i cyhoeddir gan y Sefydliad Cyflog Byw (Living Wage Foundation) fel rhan o'r Wythnos Gyflog Byw. Ar hyn o bryd mae'n £9.00 yn y DU, gyda chyfradd uwch o £10.55 yn Llundain, sy'n adlewyrchu'r costau uwch o fyw yn y brifddinas.

Mae dros 4,700 o sefydliadau, gan gynnwys Portal, yn dewis talu'r Cyflog Byw go iawn gwirfoddol oherwydd ein bod yn credu bod diwrnod o waith caled yn haeddu cyflog teg.

Mae'r ymrwymiad hwn yn berthnasol nid yn unig i staff a gyflogir yn uniongyrchol ond hefyd i'n staff dan gontract. Rydym yn falch iawn o'r ymrwymiad hwn ac yn falch o rannu'r newyddion da gyda'n dysgwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.

Sut mae hyn yn cyd-fynd â gwerthoedd y sefydliad?

Rydym yn falch o fod yn gwmni sy'n rhoi ein staff wrth wraidd popeth a wnawn.

Ein cenhadaeth yw bod yn ddarparwr hyfforddiant a datblygiad blaenllaw gyda phobl wych yn cyflawni rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn.

Mae ennill yr achrediad hwn yn dangos dau o'n pedwar gwerth craidd. Rydym yn dangos parch at gydweithwyr trwy sicrhau ein bod yn rhoi cyflog teg i staff am ddiwrnod caled o waith. Rydym yn ymdrechu i fod yn wych - dim ond gyda chefnogaeth a gwaith caled ein cydweithwyr y mae hyn yn bosib!

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth yn ymwneud â’r Cyflog Byw, ewch i www.livingwage.org.uk

Cyfleoedd Cyfoethogi: Perthnasau, Amrywiaeth a Chynhwysiad

Rydym wrth ein bodd i gynnig sesiwn hyfforddiant DPP AM DDIM, a fydd yn cael ei gyflwyno gan Andy Williams, cyn-ddirprwy bennaeth sydd wedi gweithio mewn amrywiaeth o ysgolion, ac sydd wedi ennill gwobr Athro Cenedlaethol y Flwyddyn.
 

Nod y sesiwn
 

 • Y gwerth o wella iechyd meddwl yn yr ysgol trwy gysylltiad, pwrpas a chadarnhad

 • Gallu'r ysgol i feithrin perthnasau cadarnhaol

 • Sut mae staff a myfyrwyr yn gwrando ac yn cyfathrebu gyda'i gilydd

 • Ystyried os yw gwerthoedd yr ysgol yn dod â phobl at ei gilydd neu eu cadw ar wahân

 • Pa ymagweddau ymarferol sydd ar waith i weithredu perthnasau da yn llwyddiannus?
   

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod
 

Dyddiad                  26 Mawrth 2019
Amser                     3.30yp Cofrestru. 4.00yp Dechrau
Lleoliad                   Ocean Park House, Stryd East Tyndall, Caerdydd, CF24 5ET
Sesiwn ar gyfer     Dysgwyr ILM, arweinwyr ysgol, rheolwyr canol mewn ysgolion
Cost                        Am ddim

ARCHEBWCH LE AM DDIM

Cyfle cyffrous i fyfyrwyr yn Abertawe!

Ddydd Mercher 16 Ionawr, bydd myfyrwyr Ysgol Gyfun Penyrheol, Gorseinon yn mwynhau diwrnod gwych o weithgareddau menter, busnes a phynciau STEM wrth iddynt weithio gyda'i gilydd ar fenter Enterprise Soapbox.

 

Mae’r gweithgaredd hwn yn deillio wedi’i ddau gyn-ddisgybl ennill gwobrau wrth ddilyn rhaglen adnoddau arloesol Llwyddo*, adnodd sy’n cynnig cymwysterau datblygiad personol a chymdeithasol.

Gwobrwywyd Sandy Saunders fel Myfyriwr Rhagorol Llwyddo*. Ac enillodd Lee Rayner Wobr Cyflawniad Rhagoriaeth.

"Rydym wrth ein bodd yn gweld yr effaith y mae'r Rhaglen Llwyddo* yn ei gael ar ddysgwyr o bob gallu o bob cwr o Gymru, fel y gwelir yn yr enillwyr buddugol Sandy a Lee. Rydym yn falch o allu darparu cyfle addysgol mor gyffrous i'r myfyrwyr yn Ysgol Gyfun Penyrheol, er mwyn gallu gweithredu'r sgiliau y maent wedi'u dysgu. "

Gwawr Booth, Rheolwr Gyfarwyddwr, Portal Training

 

Mae Enterprise Soapbox yn weithdy addysgol trawsgwricwlaidd ar gyfer mentergarwch, busnes neu bynciau STEM lle mae myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd i ddychmygu, cynllunio, dylunio, cynhyrchu, pecynnu, hyrwyddo a hyd yn oed gychwyn eu cynnyrch sebon go iawn!

 

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio fel tîm gyda rolau a nodau busnes realistig. Mae gweithdai Enterprise Soapbox yn gysyniad rhagorol gan fod angen defnyddio creadigrwydd, ymarferoldeb, sgiliau dylunio, cyllid ac arweinyddiaeth i gyd o dan bwysau amser i gyrraedd y nod y fenter. Bydd y sesiwn yn ymarfer y sgiliau ymarferol gwych mae'r myfyrwyr wedi'u dysgu fel rhan o'r rhaglen Llwyddo*BTEC Lefel 1/2 y buont yn ei ddilyn.

 

Rhagor o wybodaeth

Lucy Hopkins​

Marketing Manager

Portal ‑ Hyfforddwyr Addysg / Educational Trainers

lucy.hopkins@Portaltraining.co.uk  | 02920 474060

Darganfyddwch fwy am ein Rhaglen Llwyddo* ar ein gwefan Llwyddo.Cymru

Estyn yn nodi anghysondeb mewn arweinyddiaeth

Heddiw, cyhoeddodd Estyn eu hadroddiad blynyddol sy'n crynhoi eu canfyddiadau a'u dadansoddiad diweddaraf ar addysg a hyfforddiant yng Nghymru.
 

Mae eu canfyddiadau allweddol yn cynnwys:
 

 • Anghysondeb arweinyddiaeth mewn hanner ysgolion uwchradd yng Nghymru

 • Mae arweinyddiaeth yn dda neu'n rhagorol mewn hanner yr ysgolion uwchradd. Mae'n ddigonol gyda’r angen i wella mewn pedair mewn deg ysgol, ac yn anfoddhaol mewn un o bob deg ysgol.

 • Mae'r safonau'n dda neu'n well mewn ychydig dros wyth mewn deg ysgol gynradd.

 • Mae arweinyddiaeth a rheolaeth yn dda neu'n well mewn wyth o bob deg ysgol gynradd. Yn yr ysgolion mwyaf effeithiol, mae gan arweinwyr weledigaeth glir a rhannant hyn yn llwyddiannus gyda staff a rhanddeiliaid.
   

Ar hyn o bryd, Mae Portal yn gweithio gyda 482 o arweinwyr ysgol ar draws Cymru i gyflwyno cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), sy'n cael eu ariannu'n llawn.
 

Rydym wrth ein bodd i gael y cyfle i weithio gyda nifer o'r ysgolion a nodwyd gan Estyn fel rhagorol.
 

Os ydych chi'n gweithio mewn ysgol yng Nghymru ac:
 

 • yn gweithio fel rheolwr canol;

 • yn dymuno gweithio fel rheolwr canol;

 • mae gyda chi brofiad sylweddol o weithio ar lefel rheolaeth ganol; neu

 • yn anelu at uwch arweinyddiaeth, hynny yw, Pennaeth yr Adran, Pennaeth Cynorthwyol;
   

ac mae gennych ddiddordeb yn ein cymwysterau Arweinyddiaeth a Rheolaeth a ariennir yn llawn, cysylltwch â Gwawr Booth am ragor o fanylion

Digwyddiad Cyfleoedd Cyfoethogi Portal yn llwyddiant

Llwyddiant y bu ein digwyddiad DPP ddiweddar ar Reoli Gweithwyr Heriol a gynhaliwyd ar 25ain Hydref yng Ngogledd Cymru.

 

Cynhaliwyd y digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg o dan arweinyddiaeth Partner a Phennaeth Cyfraith Cyflogaeth Darwin Gray LLP, Fflur Jones, a chafodd ei theilwra'n benodol ar gyfer penaethiaid ac arweinwyr uwch ysgolion uwchradd a chynradd.

 

Sesiwn rhyngweithiol oedd hwn, gyda defnydd astudiaethau achos i edrych ar faterion iechyd meddwl yn y gweithle, gweithredu gweithdrefnau, rheoli sgyrsiau anodd a defnyddio mesurau disgyblu.

 

Edrychwyd hefyd ar sut y gall sefyllfaoedd gwahanol gyda gweithwyr achosi, a sut i ddelio â hwy mewn ffordd sy'n effeithiol o safbwynt cyfreithiol, er mwyn osgoi effeithiau canlyniadau costus fel tribiwnlysoedd.

 

"Gwych. Mae llawer o'n hamser yn mynd i ddelio â phroblemau adnoddau dynol ar hyn o bryd"

Dirprwy Bennaeth, Ysgol Gyfun, Ynys Môn

 

Rydym wrthi'n trefnu ein Digwyddiad Cyfleoedd Cyfoethogi Portal nesaf, a fydd yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd. Cofrestrwch i’n rhestr ebost i dderbyn manylion am y digwyddiad hwn a diweddariadau defnyddiol arall.

Gwybodaeth Bellach

 

Os oes gennych gwestiwn am ddigwyddiadau Cyfleoedd Cyfoethogi neu gyfleoedd DPP eraill Portal, neu os hoffech chi ddysgu mwy am yr ystod o gymwysterau ILM a DCF sydd ar gael, cysylltwch ag aelod o'r tîm:

 

Sarah Evans | Prif Reolwr Cydberthnasau
sarah.evans@portaltraining.co.uk | 07713 287957

Athrawon yn teithio i'r Ffindir ar gyfer cyfle datblygu addysgol

Bydd pum athro Cymraeg yn hedfan i’r Ffindir ar gyfer cyfle DPP gwych fis Hydref yma.
 

Mae darparwr hyfforddiant addysgol Portal wedi arwain cynnig consortiwm llwyddiannus i ariannu uwch athrawon o bob cwr o Gymru i ymweld â'u cymheiriaid yn Helskinki.
 

Bydd project ag ariennir gan Erasmus+ yn galluogi'r pum athro i dreulio amser gyda gweithwyr proffesiynol addysgol yn system addysg Y Ffindir, a ystyrir yn eang fel un o'r systemau addysg gorau yn y byd, i ganolbwyntio ar arferion arweinyddiaeth a rheoli.
 

James Allen o Sanclêr, Sir Gaerfyrddin fydd yn ymuno Aled Jones o Bontypridd, Catrin Jones o Grymych, Sir Benfro, James Smith o Lanharan, Rhondda Cynon Taf a Julie Williams o Wrecsam, i arsylwi a chymryd rhan mewn ystod o wahanol arferion addysgu gan gynnwys dysgu digidol, cyd-addysgu a gweithgareddau dosbarth cynhwysol.
 

Cafodd y cyfle cyffrous hwn ei gynnig i arweinwyr ysgol sy'n dilyn neu sydd wedi cwblhau Cymhwyster Uwch Brentisiaeth Portal mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.
 

Bydd y rhaglen gynhwysfawr 2 wythnos yn cwmpasu addysg gynradd i addysg uwchradd gyda’r nod o ddarparu cyfoeth o syniadau ac arferion addysgu y bydd yr athrawon wedyn yn eu gweithredu yn eu haddysgu eu hunain yma yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Nerys Evans, Cyfarwyddwr Strategaeth
Nerys.Evans@portaltraining.co.uk | 07968 299846 | 029 2047 4060

Ysgolion yn manteisio ar gyllid Prentisiaeth

Yma yng Nghymru, mae gennym hanes balch o lwyddiant mewn darpariaeth prentisiaethau, rydym rhagori yn y Deyrnas Unedig, gyda chyfraddau llwyddiant prentisiaeth yn 82%, sy'n sylweddol uwch na chyfradd o 68% yn Lloegr.

 

Ychydig flynyddoedd yn ôl, penderfynodd Llywodraeth San Steffan i dorri ar draws polisi prentisiaeth Llywodraeth Cymru a chyflwynodd Ardoll Brentisiaeth sydd wedi gweld pob cyflogwr â biliau cyflog dros £ 3m yn talu 0.5% ohono i'r ardoll brentisiaeth newydd. Fodd bynnag, mae'n ofynnol i bob ysgol yng Nghymru, waeth beth fo'u maint, dalu’r ardoll wrth iddynt ddod o dan bil cyflog cyffredinol yr awdurdod lleol.

 

Yn ddiweddar, rydym wedi gweld rhwystredigaeth ddealladwy gan undebau addysgu a phenaethiaid am effaith yr ardoll newydd hon ar eu cyllidebau sy'n lleihau eisoes. Rydyn ni'n rhannu'r rhwystredigaeth a'r pryderon hyn.

 

Er gwaethaf bod Llywodraeth San Steffan wedi cyflwyno'r Ardoll Brentisiaeth, y realiti yw nad oes unrhyw arian sylweddol newydd wedi dod i Lywodraeth Cymru i ehangu eu darpariaeth lwyddiannus ymhellach. Nid yw ysgolion hefyd wedi gweld cynnydd uniongyrchol yn eu cyllidebau DPP (Datblygu Proffesiynol Parhaus) o ganlyniad i'r ardoll.

 

Mae Portal yn gweithio gydag ysgolion ers dros saith mlynedd wrth ddatblygu a darparu cyrsiau, cymwysterau ac adnoddau. Rydym bellach yn gweithio gyda thros draean o ysgolion ledled Cymru ac mae'r rhan fwyaf o'n gweithlu wedi ymuno â ni o addysgu ac o swyddi arweinyddiaeth mewn ysgolion. Roeddem yn ymwybodol iawn o effaith cyllidebau llai a'r effaith yn benodol ar DPP y gweithlu. Felly, gwelsom gyfle nifer o flynyddoedd yn ôl i ddatblygu darpariaeth Prentisiaeth Uwch a oedd wedi'i theilwra ar gyfer y gweithlu addysg mewn swyddi arweinyddiaeth a rheolaeth.

 

Rydym yn darparu'r cymhwyster ILM (Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth) Lefel 4 a Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac ar hyn o bryd mae gennym dros 400 o athrawon o bob cwr o Gymru yn dilyn y Brentisiaeth Uwch. Mae 53 o'r rhain yn ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Mae dros 400 eisoes wedi cwblhau'r brentisiaeth hefyd, o'r rhain mae 41 wedi cwblhau'r cymhwyster yn Gymraeg ac yn 18 yn ddwyieithog.

 

Fe'i hariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru - ac er nad yw'r Ardoll brentisiaeth yn benderfyniad neu bolisi gan Lywodraeth Cymru, bu'n ffordd i lawer o ysgolion ledled Cymru adennill peth o'r ardoll y maent wedi'i dalu ynddo. Yn wir, mae llawer o ysgolion uwchradd yn ymlaen i'w drydedd garfan o ddysgwyr, a thrwy hynny yn sicrhau eu bod yn defnyddio cyllid gwerthfawr gan Lywodraeth Cymru ac ESF (Cronfa Gymdeithasol Ewrop) ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus hanfodol i'w staff. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan ein bod yn deall yr angen am gymwysterau o ansawdd uchel, a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth, ardal sydd wedi'i nodi fel y mae angen datblygu yn ein gweithlu addysg gan Estyn ac eraill ers blynyddoedd lawer.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y Brentisiaeth Uwch gan Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Uwch Arweinwyr yn yr ysgol, yna cysylltwch â ni.

PortalTraining - Hyfforddwyr Addysg / info@portaltraining.co.uk

Please reload

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: 
PortalTraining - Hyfforddwyr Addysg / info@portaltraining.co.uk

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, 
Cardiff CF24 5ET

 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)