Swyddog Cydberthnasau - Ysgolion

Mae gennym gyfle newydd cyffrous ar gyfer Swyddog Cysylltiadau angerddol a hunan ysgogol i ymuno’r tîm. Mae'r rôl yn golygu hyrwyddo gwasanaethau Portal i gwsmeriaid presennol a newydd gyda thargedau yn gysylltiedig â thwf y busnes.

Bydd gan ymgeiswyr egni ac agwedd bositif. Mae dealltwriaeth o amgylcheddau ysgolion a’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol. Mae profiad blaenorol o werthu yn ddymunol.

Disgwylir teithio rheolaidd ac ymweliadau cyson ar draws ardaloedd De, Dwyrain a Gorllewin Cymru, felly mae trwydded yrru lawn yn y DU a cherbyd yn angenrheidiol.

Yr hyn y mae angen ei wybod

Cyflog sylfaenol: Yn amrywio o £30,000 i £32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau

Buddion ychwanegol: Cluniadur, ffôn symudol, pecyn gwyliau hael, cynllun pensiwn cyfrannol

Lleoliad: Swyddfa Portal (Caerdydd)

Oriau: Amser llawn (37 awr yr wythnos), er fydd llai o oriau'n cael eu hystyried

Dyddiad cau: 20fed o Dachwedd 2019

​Y broses ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais isod ac anfonwch gyda’ch CV i recruitment@portaltraining.co.uk

Mae Portal yn cadw'r hawl i gau swyddi gwag yn gynt os derbynnir llawer iawn o geisiadau addas. Rydym yn annog ceisiadau cynnar ar gyfer y swydd hon.

Bydd ymgeiswyr yn derbyn cyfathrebiad yn mynd ymlaen â'u cais i'r cam nesaf o fewn 2 wythnos yn dilyn y dyddiad cau. Os na dderbynnir hyn, gall ymgeiswyr gymryd yn ganiataol nad yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus ar yr achlysur hwn.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (Fersiwn Saesneg ar hyn o bryd)

​Ffurflen Gais

​Canllawiau Cais

Please reload

Rydym yn aelod o'r Living Wage Foundation, sefydliad sy'n cydnabod a dathlu'r arweinyddiaeth a ddefnyddir gan gyflogwyr cyfartal byw ar draws y Deyrnas Unedig.

Ein Gweledigaeth​


Gwella safonau addysg trwy fod yn arloesol ac yn ysbrydoledig

Ein Cenhadaeth​


Bod y cwmni hyfforddiant a datblygu blaenllaw yng Nghymru

Ein Gwerthoedd Craidd
 • Rydym yn agored ac yn onest​
   

 • Dangoswn barch​
   

 • Ymdrechwn i fod yn wych​
   

 • Ac yn bwysicaf oll, rydym yn cael hwyl wrth fod yn dîm gwych
   

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, 
Cardiff CF24 5ET

 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)