Tîm Portal

Enwau staff: [A-F]  [G-M]  [N-Y]

Aimee Jones

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Aimee â thîm Poral ym Medi 2015 yn dilyn 14 mlynedd mewn addysg uwchradd. Mae’n athrawes TGCh cymwysedig â phrofiad addysgu ystod eang o alluoedd ar draws pob un o’r cyfnodau allweddol. Mae Aimee hefyd wedi yn brofiadol ym myd Astudiaethau Busnes TGAU a Safon Uwch.

Trwy ei gyrfa fel athrawes bu Aimee yn aml mewn rolau arweinyddiaeth, fel Pennaeth Adran am 7 mlynedd ac fel cydlynydd TGCh, gan arwain at bod yn gyfrifol i ddatrys materion TGCh drwy’r ysgol gyfan. Yn ogystal a hyn mae Aimee wedi bod yn fentor i nifer o Athrawon dan hyfforddiant a wedi  darparu hyfforddiant TG a chyrsiau, a chefnogaeth i gydweithwyr.

Mae Aimee hefyd wedi chwarae rhan weithredol mewn llawer o brosiectau allgyrsiol, gan gynnwys rhedeg y gwobrau ‘DofE’ ac arwain a goruchwylio teithiau tramor.

Alison Knapman

Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol

 

Ymunodd Alison â Portal yn 2017 ar ôl gweithio mewn sefydliadau addysg bellach ac ysgolion. Yn ystod ei gyrfa mae Alison wedi gweithio mewn nifer o swyddi arwain a rheoli gan gynnwys Pennaeth Ysgol, Cyfarwyddwr Cyfadran a rôl dros dro fel Is-Bennaeth. Mae Alison wedi rheoli ystod eang o ddarpariaeth gan gynnwys prentisiaethau, darpariaeth amser llawn ac ysgolion, o fewn portffolio o bynciau amrywiol.
 

Mae Alison yn angerddol am ddarparu cyfleoedd addysgu a dysgu rhagorol trwy ddatblygu strategaethau asesu amrywiol a chreadigol i ymgysylltu â dysgwyr i gyrraedd eu potensial. Mae enghreifftiau'n cynnwys rheoli a chynllunio busnes dyluniad y cwricwlwm ar gyfer cwmnïau addysgu allanol fel salon gwallt a harddwch yng Nghaerloyw, bwyty yn Cheltenham a chwmni adeiladu.
 

Enillodd Alison ei BA (Anrh) mewn Addysg a Hyfforddiant ac MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ym Mhrifysgol De Cymru.

Andrea Matthews

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Andrea â chriw Portal ym mis Mai 2016. Mae hi wedi gweithio yn y maes ‘Dysgu’n Seiliedig ar Waith’ yn ystod y 17 mlynedd diwethaf. Mae hi wedi cael nifer o rolau gan gynnwys Aseswr, Rheolwr Ansawdd Mewnol ac Allanol ac yn fwyaf diweddar yn Reolwr Perfformiad Prentisiaeth ar gyfer contractau ‘dysgu seiliedig ar waith’ yng Nghymru a Lloegr.

Mae gan Andrea nifer o gymwysterau ym maes Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, gan gynnwys Lefel 5 ym Mhrentisiaeth Uwch ILM mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, hefyd Lefel 7 mewn Arweinyddiaeth Strategol ILM.

Mae hi wedi cyflwyno cyrsiau Rheolaeth a Phrentisiaethau Arweinyddiaeth mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys Addysg, Cyfrifeg, Marchnata Digidol ac yn ddiweddar gyda grŵp o brentisiaid yng Nghlwb Pêl-droed Abertawe.

Cate Harnden

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Cate â Portal yn 2018, yn dilyn profiad eang o weithio o fewn addysg, gan gynnwys darparu rhaglenni lles a hybu iechyd ar gyfer Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd, ac fel athro Hanes a Chymdeithaseg. Mae hefyd wedi gweithio fel athro ysgol gynradd a arweiniodd at swydd Athro Ymgynghorol Addysg Gynnar ar gyfer Sir Wrecsam, gan ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth y cyfnod sylfaen i grwpiau meithrin ac ysgolion, gyda ffocws ar ddarpariaeth Gymraeg, cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a'r Fframwaith Digidol Cymhwysedd.

Mae Cate yn angerddol am addysg ac yn credu'n gryf mewn dysgu gydol oes. Mae ganddi hefyd ddiddordebau busnes. Mae hi wedi sefydlu dau fusnes bach ac wedi ennill Gwobr Busnes Ieuenctid Tywysog Cymru. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr cwmni Making Sense CIC.

Clare Jeffries

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Ymunodd Clare â Portal ym mis Gorffennaf 2016 ar ôl 13 mlynedd yn gweithio o fewn sefydliadau Addysg Bellach a Dysgu’n Seiliedig ar Waith. Yn ystod ei gyrfa, mae Clare wedi bod mewn nifer o swyddi arweinyddiaeth blaenllaw, er engraifft Rheolwr Gweithrediadau Rolau ac Uwch Reolwr Rolau. Mae Clare yn credu’n gryf mewn darparu cwmnïau â dimensiwn Ewropeaidd i’r patrwm gwaith, ac o ganlyniad yn aelod o’r grŵp Ymgynghori VET Erasmus+.

Mae Clare yn angerddol am wella dysgu a gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cael profiad dysgu rhagorol.

Danielle Hall

Gweinyddydd Data

Fe ddechreuodd Danielle Hall fel Gweinyddydd Data gyda Hyfforddiant Portal ddechrau 2015. Cyn hyn, cwblhaodd Danielle gwrs Celf BTEC yn Chweched Dosbarth Willows High a chwrs Sgiliau Gwaith yn ACT tra’i bod yn gweithio’n rhan-amser fel ceidwad ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Danielle yn aelod o dîm Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac yn darparu cymorth ysgrifenyddol a rheolaeth gynorthwyol. Mae’n gyffrous iawn ynghylch y cyfle i ymgymryd â chwrs gweinyddu busnes tra yn y rôl hon.

Tu allan i’r gwaith, mae Danielle wrth ei bodd yn cymdeithasu gyda ffrindiau ac yn hoff o gymryd rhan mewn athletau hefyd.

Dawn Rice

AAM / Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Dawn Vanstone â Thîm Portal ym mis Chwefror 2015. Fe fu Dawn yn gweithio yn y diwydiant dysgu seiliedig ar waith ers 18 mlynedd ac mae ganddi gyfoeth o brofiad mewn asesu, hyfforddiant, sicrhau ansawdd a phrosesau gwirio.
 

Fe fu Dawn yn gweithio mewn sawl swydd yn y sector Hyfforddiant, gan ddechrau ei gyrfa yn y diwydiant ym 1996. Sbardunwyd brwdfrydedd Dawn ynghylch cymwysterau galwedigaethol gan ei phrofiad fel ymgeisydd Prentisiaeth ei hun, ac fe ddatblygodd hyn yn gyfle i ddod yn Aseswr. Ers cychwyn ei siwrnai mewn dysgu seiliedig ar waith, mae Dawn wedi cyfoethogi ei sgiliau trwy amrywiaeth o rolau, gan gynnwys prif wiriwr, rheolwr ansawdd ac, yn y 10 mlynedd diwethaf, arweinydd tîm i grwpiau o Aseswyr a Gwirwyr a oedd yn trosglwyddo amrywiaeth o lwybrau gan gynnwys Busnes, Gweinyddu, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.
 

Mae Dawn yn llawn cyffro ynghylch ei phenodiad diweddar gyda Portal ac yn edrych ymlaen yn arw at ddefnyddio’i gwybodaeth a’i sgiliau ar y rhaglenni Rheolaeth Lefel Uwch.

Elfed Wood

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Elfed â Portal yn 2018 fel Aseswr Rheoli cyfrwng Cymraeg ar ôl gweithio'n flaenorol fel Pennaeth mewn 4 ysgol gynradd wahanol yn Sir Gaerfyrddin. Mae Elfed yn Arolygydd Cymheiriaid ESTYN hyfforddedig. Mae'n angerddol am ddatblygu ymarferwyr i arweinwyr hyderus ac ysbrydoledig. Mae'n mwynhau teithio, cerddoriaeth a chwaraeon, ac mae'n ddilynwr rygbi brwd, yn benodol y Sgarlets.

Frances Lee

Swyddog Cydberthnasau

Ymunodd Frances â Portal yn 2019 fel ein Swyddog Cydberthnasau yn dilyn profiad dros ddeuddeng mlynedd ’mewn addysg uwchradd yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hi'n weithiwr proffesiynol profiadol sydd â hanes amlwg o weithio yn y diwydiant hyfforddiant proffesiynol, addysg a rheoli perthnasoedd. 

Graddiodd Frances gyda BA Anrhydedd a Statws Athro Uwchradd Cymwys mewn Drama. Mae hi hefyd wedi gweithio fel Hyfforddwr Cwnstabliaid Arbennig i Heddlu De Cymru. Mae gan Frances brofiad health mewn datblygu cysylltiadau, gan gynorthwyo i gysylltu a meithrin perthnasoedd â'r heddlu a'r gwasanaethau tân cyfagos, ar gyfer datblygu cynllun Cymraeg Heddlu De Cymru yn 2007. 

Mae Frances wedi arwain hyfforddiant ar raglenni sefydlu staff, cynlluniau gwaith addysgu o ks3 i k5, goruchwylio prosesau cofrestru, e-ddysgu, cymhwyso fel Dilyswr Mewnol ar gyfer cyrsiau galwedigaethol ôl-16 a chynorthwyo ar brosesau sicrhau ansawdd ar gyfer darpariaeth hyfforddiant Heddlu De Cymru.

Gwawr Booth

Rheolwr Gyfarwyddwr

Gwawr Booth yw Rheolwr Gyfarwyddwr Portal ac mae wedi bod gyda ni ers 2010 wedi cyfnod o dros 15 mlynedd o brofiad addysgu mewn ysgolion uwchradd mawr. Yn ystod ei gyrfa fel athrawes bu’n Bennaeth Cynorthwyol, Bennaeth Adran a Chydlynydd Sgiliau Allweddol.

Mae Gwawr yn angerddol am helpu cyflawni gwelliant ar draws pob math o addysgu ar gyfer dysgwyr o bob gallu a’i nod yw darparu gwasanaethau o ansawdd cyfartal yn Saesneg a Chymraeg.

Gwenan Rosser

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Gwenan â Portal ym mis Chwefror 2017 wedi cyfnod o weithio yn y sector Addysg a Busnes. Dechreuodd ei gyrfa fel athrawes Addysg Gorfforol Uwchradd lle roedd swyddi arweinyddiaeth yn cynnwys Pennaeth yr Adran, Arweinydd Bugeiliol CA4, Cydlynydd Cynhwysiant a Phresenoldeb, mentor TAR a Phrifathro Cynorthwyol. Yn ystod y cyfnod hwn roedd hi hefyd yn safonwr Addysg Gorfforol TGAU ac arholwr Lefel A ar gyfer CBAC.

Ar ôl 15 mlynedd o ddysgu, dychwelodd Gwenan i astudio a dilyn cwrs Diploma MAR mewn Adweitheg - wedi hynny bu'n gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd a gweithwyr proffesiynol chwaraeon eraill fel rhan o'u timau Adsefydlu. Roedd Gwenan hefyd yn rhan o dîm Cwpan Ryder 2010 yn gweithio i Gyfarwyddwr Cynorthwyol Tîm Ewrop.

Dros y blynyddoedd diwethaf bu Gwenan, fel Rheolwr Gweithrediadau, yn gweithio'n bennaf gyda chlybiau pêl-droed proffesiynol yn Sbaen, Portiwgal a'r Iseldiroedd. Bu'n gyfrifol am osod a gweithredu polisïau adrannau 'Iechyd a Diogelwch' teithiau'r cwmni, gan ddyfarnu hachrediadau o fewn y diwydiant - hi hefyd oedd eu harchwilydd arweiniol ar gyfer yr holl weithdrefnau Rheoli ac Asesu Risg.

Gwenno Llwyd Jones

Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol
 

Ymunodd Gwenno â thîm Portal fel Asesydd Rheoli Cyfrwng Cymraeg ym mis Ionawr 2016. Bu’n gweithio’n cyn hynny fel Athrawes a Phennaeth yr adran Ffiseg yn Ysgol y Cymer, Rhonddda. Ymysg ei chyfrifoldebau fel pennaeth yr adran Ffiseg yn ysgol y Cymer by Gwenno yn arwain mentrau rhifedd o fewn yr adran a mentora myfyrwyr Gwyddor TAR yn ystod eu chyfnod yno.
 

Mae gan Gwenno radd mewn Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol o Brifysgol Caerdydd.
 

Mae Gwenno yn angerddol am deithio a chadw’n heini. Mae hi’n mwynhau rhedeg a cherdded mynyddoedd ar y penwythnosau ac wedi cystadlu yn Ras yr Wyddfa!

Heidi Barbrook

Aseswr Rheolaeth

Bydd gwybodaeth am Heidi yma yn fuan...

Janice Hart

Cyfarwyddwr Ansawdd

Ymunodd Janice a Portal yn 2014. Cyn iddi ymuno a Portal roedd Jan yn gweithio mewn nifer o swyddi dysgu yn y gweithle, yn cynnwys; asesu, sicrhau ansawdd a darparu hyfforddiant yn y sector Gwasanaethau Cyhoeddus. Cyn hynny bu’n gweithio yn Gwasanaethau Addysg Ysgolion yn yr Almaen cyn symud yn ôl i Brydain lle bu’n rheoli lleoliad y Cyfnod Sylfaen yn Llundain. Yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin mae Jan yn medru’r Gymraeg.

Jo Norton

Rheolwr Sicrhau Ansawdd Mewnol

Dechreuodd diddordeb Jo mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi iddi dderbyn swydd yn y maes ar ôl graddio o Brifysgol Bangor, Gogledd Cymru.
 

Dros y 10 mlynedd diwethaf mae Jo wedi gweithio yn y sector hyfforddiant, gan gynnwys swyddi addysgu, asesu, datblygu cwricwlwm a rheoli ansawdd. Mae Jo wedi datblygu ei sgiliau arwain a rheoli yn barhaus drwy amrywiaeth o rolau swyddi mewn diwydiant ac addysg.
 

Yn 2016 cyflawnodd Jo radd MSc mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac mae wrthi’n astudio ar gyfer Doethuriaeth yn y maes.

Jonathan Watkins-Stuart

Aseswr Rheolaeth

Mae Jonathan yn gyfrifol am weithio gyda dysgwyr sy’n ymgymryd â’u ILM Lefel 4 a Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, ynghyd â sgiliau hanfodol Llythrennedd Cymru, Rhifedd a Llythrenedd Digidol. Mae’n darparu cefnogaeth ar y cymhwyster, gan ymgymryd dulliau asesu perthnasol i weithio tuag at gwblhau’r cyrsiau.
 

Mae Jonathan hefyd yn gweithio ar y system cofrestru dysgwyr ‘Moodle’, gan weithio gydag adnoddau ac mae ein proses asesu ar-lein.

Josh Young

Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol

 

Josh joined Portal in 2019, having previously worked for several training providers from across the UK. He has 11 years of experience in a work-based learning context, and he has held a number of positions within the sector.

 

His experience extends to a number of industries including management, hospitality, IT and sports development.

 

Josh has a keen interest in sport, particularly football, where he volunteers as a youth coach and currently runs a senior side in Cardiff.

Katy Evans

Swyddog Prosiect Llwyddo*

Ymunodd Katy â Thîm Llwyddo* yn 2016 ar ôl cymhwyso fel athrawes Fathemateg trwy Raglen Datblygu Arweinyddiaeth Teach First. Mae Katy yn teimlo’n angerddol y dylai bobl ifanc cael y cyfle i ddatblygu sgiliau bywyd, ac  ennill cymwysterau gwerthfawr a fydd yn cefnogi eu dilyniant i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Karen Drage

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Karen â Portal 2017 ar ôl gweithio mewn ystod eang o sectorau cyhoeddus a phreifat mewn cyd destun dysgu seiliedig ar waith (WBL). Yn ogystal â nifer o fusnesau bach a chwmnïau corfforaethol mwy, mae Karen wedi gweithio i'r gwasanaethau brys, llywodraeth leol, cynghorau lleol a sefydliadau addysg.

 

Cyn ei hamser yn Portal, cynhaliodd Karen fusnes llwyddiannus ym maes hyfforddiant ac ymgynghoriaeth yn gweithio ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat i nodi, dylunio a darparu rhaglenni rheoli ac arwain.

 

Mae Karen hefyd wedi dal nifer o swyddi arwain a rheoli gweithredol yn ystod ei gyrfa 25 mlynedd yn Nwy Prydain. Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiodd hefyd o fewn y Tîm Datblygu Rheoli Cenedlaethol a oedd yn gyfrifol am ddylunio a chyflwyno rhaglenni arweinyddiaeth a rheolaeth bwrpasol.

 

Mae Karen yn credu yng ngwerth addysg gydol oes ac wrth ddatblygu angerdd am ddysgu, byddwch yn parhau i dyfu.

Kelsey Williams

Swyddog Cefnogi Cysylltiadau

Ymunodd Kelsey â Portal ym mis Hydref 2017 fel Swyddog Cefnogi Cydberthnasau yn dilyn 6 mlynedd fel athrawes ysgol gynradd. Mae Kelsey wedi ennill BA (Addysg) mewn Addysgu Cynradd ac MA mewn Ymarfer Addysgol ac mae'n angerddol ynglŷn ag addysgu a dysgu, a helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial. Mae gan Kelsey brofiad o addysgu ystod o alluoedd ac mae wedi bod yn ddigon ffodus i weithio fel athrawes yng Ngwlad Swazi a De Affrica.

Lindsay Donovan‑Lacey

Dilysydd Mewnol Sweet* a Llwyddo*

Mae Lindsay yn gyn-athrawes Ieithoedd Tramor Modern a Chymraeg Ail Iaith gydag 8 mlynedd o brofiad. Mae ganddi angerdd dros ieithoedd ac ar hyn o bryd mae'n dysgu Eidaleg, ei chweched iaith!

Yn ystod ei gyrfa, mae Lindsay wedi croesawu rolau rheoli gan gynnwys Pennaeth yr Adran a Phennaeth y Gyfadran.

Mae hi'n awyddus i gyfleu manteision cymwysterau Llwyddo*, sy'n helpu dysgwyr ifanc i ennill sgiliau a chymwysterau gwerthfawr i’w bywyd mewn modd hygyrch.

Lisa Bartlett

Asesydd Rheolaeth

Bydd gwybodaeth am Lisa yma yn fuan...

Natalie Allusp

Dilysydd Mewnol Llwyddo* a Sweet*

Ymunodd Natalie â Thîm Llwyddo* yn 2019, yn dilyn naw mlynedd yn gweithio ym maes addysg uwchradd. Wedi'i lleoli yn Ysgol Syr Hugh Owen yng

 

Nghaernarfon, ei ffocws oedd cefnogi dysgwyr ag anghenion ymddygiadol a dysgu ychwanegol. Mae ganddi brofiad eang o gyflwyno Rhaglen Datblygiad Personol a Chymdeithasol

 

Natalie yw prif gyswllt Rhaglen Llwyddo* ar gyfer ysgolion a chanolfannau ar draws Gogledd Cymru.

Martin Griffiths

Dilysydd Mewnol Sweet*

Mae Martin yn addysgwr gyda phrofiad o weithio mewn amryw o swyddi rheoli mewn darpariaethau addysg amgen a darpariaethau dysgu seiliedig ar gyflogadwyedd.
 

Ymunodd â Thîm Portal yn 2017 ac mae'n dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad ar gymwysterau galwedigaethol o gefndir dysgu a sicrhau ansawdd i’r swydd.
 

Mae Martin yn angerddol am gefnogi pobl ifanc i ennill addysg gyfannol a all gynorthwyo dilyniant ac ansawdd bywyd trwy ddysgu.

Michael Hargreaves

Dilysydd Mewnol Sweet*

Mae Martin yn addysgwr gyda phrofiad o weithio mewn amryw o swyddi rheoli mewn darpariaethau addysg amgen a darpariaethau dysgu seiliedig ar gyflogadwyedd.
 

Ymunodd â Thîm Portal yn 2017 ac mae'n dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad ar gymwysterau galwedigaethol o gefndir dysgu a sicrhau ansawdd i’r swydd.
 

Mae Martin yn angerddol am gefnogi pobl ifanc i ennill addysg gyfannol a all gynorthwyo dilyniant ac ansawdd bywyd trwy ddysgu.

Melissa O'Connor

Aseswr Rheolaeth​

Ymunodd Melissa â Portal fel Aseswr Rheolaeth yn 2017 ar ôl 11 mlynedd o addysgu yn y sectorau addysg bellach ac uwch. Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n gweithio fel Arweinydd Modiwl, Rheolwr Rhaglen a Chydlynydd Cwricwlwm Addysg Uwch. Mae gan Melissa brofiad o addysgu ar draws ystod o lefelau o Lefel 2 (TGAU) i Lefel 6 (Gradd Anrhydedd BSc). Mae ei harbenigeddau pwnc yn cynnwys marchnata, cynaliadwyedd busnes a datblygu ymarfer myfyriol. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn cynaliadwyedd addysgol gyda ffocws arbennig ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae Melissa wedi teithio'n helaeth ac mae wedi dysgu yn Cambodia. Mae hi’n mwynhau teithio i leoliadau newydd, ioga a myfyrdod.

Pauline Jones

Asesydd Rheolaeth

Ymunodd Pauline â Thîm Portal yn 2019 gyda sawl blwyddyn o brofiad mewn Dysgu Seiliedig ar Waith dros amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys diwydiannau gweithgynhyrchu, addysg, y sector cyhoeddus, byrddau iechyd a'r gwasanaethau brys.

Graddiodd ym mlwyddyn 2000 o Brifysgol Bangor gyda BA Anrhydedd ar y Cyd mewn Rheolaeth ac Almaeneg. Ar ôl graddio bu’n gweithio fel rheolwr busnes manwerthu am 13 blynedd cyn symud i’r sector Dysgu Seiliedig ar Waith.

Mae Pauline yn angerddol am ddysgu gydol oes ac mae'n mwynhau gweld dysgwyr yn cyflawni eu potensial, ynghyd â'r buddion y gall datblygiad proffesiynol parhaus ei gynnig.

Phil O'Brien

Rheolwr Datblygu Busnes

Bydd gwybodaeth am Phil yma'n fuan

Rhianydd James

Aseswr Rheolaeth
 

Mae Rhianydd yn gyn-Bennaeth Gweithredol a oedd yn gyfrifol am arwain tair ysgol yn Ne Ceredigion. Mae ei phrofiad arweinyddiaeth a rheolaeth yn ei galluogi i gefnogi dysgwyr ar gyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth yr ILM i sicrhau eu bod yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu fel arweinwyr a rheolwyr effeithiol.

Samantha Thole

Swyddog Cydymffurfiaeth

Ymunodd Sam â Portal yn 2018 yn dilyn 14 mlynedd yn gweithio yn y sector dysgu yn y gweithle.

 

Yn flaenorol bu'n gweithio i ddarparwr arweiniol yng Nghymru yn cefnogi cyflwyniad rhaglenni prentisiaeth. Mae ganddi brofiad helaeth o'r rhaglen brentisiaeth, yn arbennig cydymffurfiaeth ac archwilio.

 

Mae ei rôl bresennol yn cynnwys sicrhau ein bod yn cydymffurfio â holl rwymedigaethau ein contract dysgu yn y gweithle.

Sarah Heenan

Datblygwr Tîm

 

Ymunodd Sarah â Portal yn 2018 gan ddod gyda hi profiad helaeth o'r sector Dysgu Seiliedig ar Waith (WBL). Dechreuodd gyrfa Sarah yn cyflwyno cymwysterau seiliedig ar waith gan symud ymlaen i sicrhau ansawdd. Mae hefyd ganddi brofiad helaeth o ddysgu sefydliadol a datblygiad a hefyd Rheoli Adnoddau Dynol.

 

Mae Sarah yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i weithwyr yn y gweithle ac mae'n angerddol o ran cefnogi ased mwyaf Portal - ei phobl.

Sarah Shwartz

​Aseswr Rheolaeth

Mae Sarah yn Hyfforddwr ac Aseswr Rheoli profiadol. Ymunodd â Portal yn 2018, yn dilyn gyrfa mewn rheolaeth weithredol, datblygiad sefydliadol ac yn fwy diweddar dysgu seiliedig ar waith (WBL). Mae Sarah wedi dal rolau arweinyddiaeth a rheolaeth weithredol o fewn y diwydiannau lletygarwch a chyfleustodau.

Mae Sarah wedi cyflwyno cymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth ar draws amrywiaeth o sectorau gan gynnwys manwerthu, y gwasanaethau brys, gweithgynhyrchu, llywodraeth leol ac addysg.

Mae Sarah yn angerddol am ddatblygiad proffesiynol parhaus ac mae'n mwynhau cefnogi dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn a datblygu eu nodau gyrfa.

Stewart Mulligan

Aseswr Rheolaeth

Ymunodd Stewart â'r Thîm Portal ym mis Awst 2019, ar ôl gweithio am 13 mlynedd fel athro Saesneg Addysg Uwchradd. Yn ystod ei yrfa mae Stewart wedi ymrwymo i nifer o swyddi fel arweinydd, gan gynnwys rheoli adrannau Saesneg mewn tair ysgol wahanol. Mae hefyd wedi rheoli adrannau eraill o fewn ysgolion gan ymgymryd â chyfrifoldebau addysgu a dysgu ysgolion cyfan, megis Cyflawniad ‘Raising Boys’ a rôl mentor i sawl achos ANG. Mae wedi bod yn athro arweiniol ar gyfer nifer o fyfyrwyr TAR, gan eu helpu i gwblhau eu cyrsiau yn llwyddiannus ac i ddod yn ymarferwyr meddylgar a myfyriol.

 

Wrth weithio fel Pennaeth Adran yng Nghaerlŷr, cydlynodd Stewart systemau cydweithredu ledled y ddinas rhwng ysgolion uwchradd, gan arwain y gwaith o ddatblygu adnoddau ar gyfer gweithredu cwricwla TGAU newydd, gan ganolbwyntio'n arbennig ar agweddau newydd ac anghyfarwydd ar y manylebau.

 

Mae Stewart hefyd wedi gweithio fel arholwr TGAU a Safon Uwch ar gyfer CBAC, AQA ac Addysg Ryngwladol Asesu Caergrawnt, gan roi dealltwriaeth drylwyr iddo o bwysigrwydd cymhwyso meini prawf asesu yn gywir.

Sue Mackenzie

Cynorthwyydd Ariannol

Dechreuodd Sue weithio gyda Portal yn 2017 ar ôl newid gyrfa yn 2010.

 

Gweithiodd yn yr Adran Gyllid yn ACT Training i ennill profiad ac i hyfforddi yn y diwydiant wrth astudio ar gyfer ei harholiadau er mwyn ei galluogi i weithio ym maes cyfrifon.

 

Yna cafodd Sue rôl fel Cynorthwyydd Cyllid yn dilyn cymhwyster. Parhaodd Sue i weithio i ACT am gyfnod o 5 mlynedd nes iddi ymuno â Thîm Portal yn 2017.

Ynyr Roberts

Swyddog Dylunio a Marchnata

Fe ymunodd Ynyr a chriw Portal ym mis Medi 2016. Mae wedi gweithio ym myd dylunio a marchnata ers graddio o Goleg Prifysgol Sheffield Hallam yn 2002. Llawer or blynyddoedd hynny yn gweithio fel dylunydd llawrydd i gwmniau fel y BBC, CBAC, Cytûn ag S4C i enwi ychydig.

Cafodd Ynyr ei eni a’i fagu yn Eryri, gogledd Cymru, ond bellach mae’n yn byw yng Nghaerdydd.

Mae Ynyr yn hoff iawn o gerddoriaeth ac yn aelod o’r band Brigyn. Roedd yn rhan o’r tîm a sefydlodd Recordiau Gwynfryn, menter gymunedol yn ardal Caernarfon ac mae’n aelod o fwrdd Eos, yr asiantaeth hawliau darlledu.

Mae’n hoff iawn o chwaraeon, yn enwedig pêl-droed, beicio a rhedeg ac yn dad i fab a merch ifanc.

Please reload

 
 
 

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)