For Schools XLence
XLence Logo.png
For Schools Logo Bilingual Print.png

Fframwaith XLence ~ Addysgwyr ac Arweinwyr

Mae Portal Training wedi bod yn rhan o ddatblygu Fframwaith i gefnogi ysgolion i sicrhau addysgu da a rhagorol. Yn dilyn cyhoeddi'r Safonau Proffesiynol newydd mewn addysg, gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi datblygu'r adnodd i ddarparu ateb cyflawn ar gyfer Gwella Ysgolion, trwy fonitro addysgu, dysgu ac arweinyddiaeth, olrhain rheoli perfformiad a gwerthuso effaith DPP a dysgu proffesiynol.

Darllennwch fwy isod... 

Ochr yn ochr â'r safonau Addysgu ac Arweinyddiaeth newydd ar gyfer Addysg yng Nghymru, mae'r fframweithiau yn darparu arweiniad clir i staff ar bob elfen o'r safonau a'r hyn y mae'n ei olygu i'w harferion proffesiynol, gan gyd-fynd ag egwyddorion y Safonau trwy ganolbwyntio ar hyrwyddo deialog drwy ysgogiadau yn hytrach na rhoi disgrifwyr i “dicio”.

 

Mae'n offeryn ar-lein a digidol, ac fe'i cefnogir gan adnoddau papur. Mae ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg ac fe'i datblygwyd mewn partneriaeth â ‘Ar gyfer Gwasanaethau Addysg Ysgolion’ a nifer o ysgolion yng Nghymru.

 

Gwnaethom weithio'n agos iawn gydag EAS i gyflwyno'r fframwaith ar gyfer pob ysgol yn eu rhanbarth ac mae mwyafrif helaeth yn ei defnyddio. Mae tua 170 o ysgolion yn defnyddio ein hadnodd ar-lein cyfredol. Mae GwE hefyd yn cefnogi'r defnydd o'r Fframwaith yn y rhanbarth.

 

Mae ysgolion o fewn ERW a CSC hefyd yn defnyddio'r adnodd ond ar hyn o bryd maent yn cysylltu â ni'n uniongyrchol yn hytrach na bod yn ymagwedd strategol ranbarthol gyfan.

Adborth Gadarnhaol

 

Mae adborth gan ysgolion yn gadarnhaol iawn a gwnaeth Estyn sylwadau'n ddiweddar ar effaith defnyddio'r system hon mewn adroddiad ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili / Awdurdod Lleol:

 

“Mae gwasanaeth gwella ysgolion y consortiwm rhanbarthol wedi darparu arf cynhwysfawr i ysgolion werthuso a gwella ansawdd yr addysgu. Mae ysgolion sy'n defnyddio'r adnodd yn gallu monitro arfer ystafell ddosbarth yn well a mynd i'r afael â thanberfformio. ”

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)